logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการประเมินราคา

 • หนังสือเวียนกรมที่ดิน เรื่อง การเทียบเคียงราคาประเมินที่ดินรายแปลง
  8 สิงหาคม 2560
 • หนังสือเวียนกรมที่ดิน เรื่อง ส่งระเบียบว่าด้วยการประเมินฯ พ.ศ. 2556
  8 สิงหาคม 2560
 • หลักเกณฑ์การประเมินราคาอาคารชุดตามระดับชั้น (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60)
  8 สิงหาคม 2560
 • กรณีการขอถ่ายบัญชีราคาประเมินทั้งจังหวัด
  22 มีนาคม 2560
 • การแต่งตั้งคณะทำงานสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ
  22 มีนาคม 2560
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินสิ่งปลูกสร้างฯ
  22 มีนาคม 2560
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
  22 มีนาคม 2560
 • ตารางอัตราค่าเสื่อมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560
  22 มีนาคม 2560
 • บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมธนารักษ์
  22 มีนาคม 2560
 • แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  22 มีนาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  22 มีนาคม 2560
 • พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  22 มีนาคม 2560
 • มาตรการเบิกจ่ายเงินกรมธนารักษ์ 2557
  22 มีนาคม 2560
 • การตรวจสอบอาคารชุดที่มีที่ตั้งอยู่บนภูเขา
  22 มีนาคม 2560
 • การจัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งอาคารชุด
  2 มีนาคม 2560
 • การกำหนดราคาประเมินห้องชุด (ปรับราคา)
  2 มีนาคม 2560
 • แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
  2 มีนาคม 2560
 • การกำหนดราคาประเมินที่ดินแปลงสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  2 มีนาคม 2560
 • แนวทางปฏิบัติกรณีปรับปรุงแก้ไขราคาประเมิน
  2 มีนาคม 2560
 • ราคาประเมินที่ดินรายแปลง กรณีถนนตัดผ่านแปลงที่ดิน
  2 มีนาคม 2560
 • ประเมินที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ
  2 มีนาคม 2560
 • แนวทางปฏิบัติกรณีถูกฟ้องคดี
  2 มีนาคม 2560
 • ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาคารชุดของคณะกรรมการฯ
  2 มีนาคม 2560
 • การปรับราคาประเมินห้องชุด
  2 มีนาคม 2560
 • ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  28 กุมภาพันธ์ 2560
 • บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม)
  28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (2556)
  28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (2557)
  28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (2558)
  28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (2559)
  28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (2558) เพิ่มเติม
  28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (2559) เพิ่มเติม
  28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง
  1 กันยายน 2559
 • สรุปราคาที่ดินต่ำสุด-สูงสุด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  5 สิงหาคม 2559
 • ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
  15 กันยายน 2557
 • ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
  11 กันยายน 2557
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
  11 กันยายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร