logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจาหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  20 มีนาคม 2563
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  20 มีนาคม 2563
 • แบบสำรวจรายการอำคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  20 มีนาคม 2563
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03)
  20 มีนาคม 2563
 • แบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.10)
  20 มีนาคม 2563
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  20 มีนาคม 2563
 • รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
  20 มีนาคม 2563
 • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
  20 มีนาคม 2563
 • หลักเกณฑ์การนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในราชการ
  20 มีนาคม 2563
หมวดหมู่เอกสาร