logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2560
  25 ตุลาคม 2560
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  25 ตุลาคม 2560
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  25 ตุลาคม 2560
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  25 ตุลาคม 2560
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  25 ตุลาคม 2560
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2560
  4 พฤษภาคม 2560
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2560
  3 เมษายน 2560
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  3 มีนาคม 2560
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2560
  3 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
  5 มกราคม 2560
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2559
  5 ตุลาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  5 กันยายน 2559
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  5 สิงหาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  6 กรกฎาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม2559
  3 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2559
  5 พฤษภาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2559
  8 เมษายน 2559
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2559
  2 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558
  5 มกราคม 2559