logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการทาวเฮาส์ 2 ชั้น 5 ยููนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    3 สิงหาคม 2561
  • ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
    6 กรกฎาคม 2558