logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

      พัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ
      เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้วยระบบที่ทันสมัย
      มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1108 ครั้ง